Categories:

Rugsėjo 8 d. Europos Komisija paskelbė trečiąją Aplinkosaugos įgyvendinimo apžvalgą (EIR). EIR yra pagrindinė ataskaitų teikimo priemonė, kuria remiama, stebima ir užtikrinama, kad valstybės narės laikytųsi aplinkosaugos reikalavimų, užtikrinant teisės aktų vykdymą ES lygmeniu. Nuo jos priėmimo daugelis valstybių narių, dalyvaujant pagrindinėms suinteresuotosioms šalims, surengė nacionalinius EIR dialogus ataskaitose nustatytomis prioritetinėmis temomis. Be to, ši priemonė yra strateginė priemonė, kuria valstybėms narėms teikiama techninė parama nustatant trūkumus ir prioritetinius veiksmus problemoms spręsti.
„Apverčiant situaciją per aplinkosaugos reikalavimų laikymąsi” yra trečiasis leidimas (pirmasis ir antrasis EIR paketai buvo priimti atitinkamai 2017 ir 2019 m.), jame pasinaudota dabartiniais valstybių narių veiklos rezultatais siekiant įvertinti ir palyginti pažangą, apibrėžti tendencijas ir padaryti išvadas.
Specialus skyrius skirtas biologinei įvairovei 27 ES šalyse: nepaisant didelių valstybių narių pastangų ir tam tikro pagerėjimo, biologinė įvairovė ES toliau mažėja ir rodo blogėjančias tendencijas.
Siekiant pagerinti biologinės įvairovės stebėsenos rezultatus ir užtikrinti nuoseklų ataskaitų teikimą, taip pat įtraukti kritinę verslo subjektų masę, kad būtų galima parodyti, kokią naudą gauname iš ES gamtinio kapitalo ir kokį poveikį jis daro, reikia daugiau paramos.

Šiuo požiūriu biologinei įvairovei ir ekosistemoms būtų labai naudingi esminiai bendrosios žemės ūkio politikos (BŽŪP) ir naujų BŽŪP 2023-2027 m. strateginių planų patobulinimai, parama pusiau natūralių pievų tvarkymui, ekosisteminių paslaugų apsauga ir pastangos atkurti kraštovaizdžio ypatumus tose vietovėse, kuriose jie buvo prarasti.

Už aplinką, vandenynus ir žuvininkystę atsakingas Komisijos narys Virginijus Sinkevičius 2022 m. EIR apibrėžė kaip „raginimą imtis veiksmų”: nors vaizduojami pagrindiniai iššūkiai šalių ir ES lygmeniu, pabrėžiama pagrindinė pažanga, siekiant skatinti gerąją patirtį, didinti informuotumą ir teikti techninę paramą.

Visą ataskaitą galima rasti šioje nuorodoje: https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:784da925-2f5e-11ed-975d-01aa75ed71a1.0005.02/DOC_1&format=PDF

Nuorodos:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_5367

https://environment.ec.europa.eu/law-and-governance/environmental-implementation-review_en#country-reports

Tags:

No responses yet

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Select language